ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
1 โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล ปี พ.ศ.2559 อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
2 การพัฒนาโมเดลต้านการเสพติด Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสาวพิชญา สุรพลชัย เงินรายได้สถาบันฯ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
3 โครงการการสำรวจและติดตามสถานการณ์พืชกระท่อมในบริบทสังคมไทยเพื่อสร้างแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอย่างบูรณาการจากชุมชน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ป.ป.ส. 1 ต.ค.59 - 31 พ.ค.60
4 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองุทนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปีงบประมาณ 2560 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 20 ก.ย.59 - 19 ธ.ค.59
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 17 ก.ย.59 - 15 มี.ค.60
6 International Comparative Survey on Lifestyle and Values in Asia in the Kingdom of Thailand ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล Senshu University พ.ค.59 - ธ.ค.59
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน น.ส.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล สำนักงานประกันสังคม ส.ค.59 -พ.ค.60
8 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สสส. ก.ค.58 - ก.ค..60
9 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับทั่วประเทศ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ สสส. ก.ย.58 - ก.ย.60
10 สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สสส. 2 พ.ค.59 - 30 เม.ย.61
สีขาว: แหล่งทุนภายนอก (วิจัย)
สีเขียว : แหล่งทุนภายนอก (บริการวิชาการ)
สีแดง : เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
สีฟ้า : อื่นๆ