ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
1 สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2 พ.ค.59 - 30 เม.ย.61
2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงชีวิต และวัฒนธรรม เกาะสีชัง น.ส.วิชยา โกมินทร์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 59- ธ.ค. 59
3 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (โครงการต่อเนื่อง) นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
4 อธิปไตยทางอาหารกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน กรณีการจัดการที่ดิน และป่าของชุมชนใน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย จ.น่าน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินรายได้สถาบันฯ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
5 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณี ป่าไม้และที่ดินทำกิน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
6 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
7 ประวัติศาสตร์ร่วมสร้างสีชังยั่งยืน (ปีที่ 1) น.ส.วิชยา โกมินทร์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 58 - ธ.ค. 58
8 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อกาย จิต สังคม เป็นสุข (ปีที่ 5) กรณีเครือข่ายเยาวชนท่ามะปราง อ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสระบุรีเข้มแข็ง) มี.ค. 58 - ธ.ค. 58
9 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรม ศ.สุริชัย หวันแก้ว สกว. ส.ค. 58 - ก.ย. 59
10 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับทั่วประเทศ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ สสส. ก.ย. 58 - ก.ย. 60
11 ส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล ปี พ.ศ. 2558 อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ก.ค. 58 - มิ.ย. 59
12 การเก็บข้อมูลการใช้เสื้อชูชีพในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน น.ส.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล กรมควบคุมโรค เม.ย. 58 - พ.ย. 58
13 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สสส. ก.ค. 58 - ก.ค. 60
14 ความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ ปี 2557 - 2558 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ สสส. ต.ค. 57 - ก.ย. 58
สีขาว: แหล่งทุนภายนอก (วิจัย)
สีเขียว : แหล่งทุนภายนอก (บริการวิชาการ)
สีแดง : เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
สีฟ้า : อื่นๆ