ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
1 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 57 - ก.ย. 58
2 โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 58
3 จักรยานเพื่อชีวิตและการท่องเที่ยว - สีชัง (ปีที่ 1) นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 58 - ธ.ค. 58
4 การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ดร.ศยามล เจริญรัตน์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร มี.ค. 58 - ก.ค. 58
5 ประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 9 ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ปปส มี.ค. 58 - ก.ย. 58
6 การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม นายบวร ทรัพย์สิงห์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
7 การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ต.ค. 58 - ก.ย. 58
8 เครื่องมือวัดสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์แนวปะการังและทรัพยากรชายฝั่งในประเทศไทย อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย University of Hawaii ม.ค. 58 - ก.ย. 58
9 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการวัดและเสริมภูมิคุ้มกันแบบบูรณาการ กรณีเด็กและเยาวชนระดับมัธยมต้นในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ปปส เม.ย. 58 - มิ.ย. 59
10 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ายาตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รศ.ภก.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรมบัญชีกลาง เม.ย. 57 - พ.ค. 58
สีขาว: แหล่งทุนภายนอก (วิจัย)
สีเขียว : แหล่งทุนภายนอก (บริการวิชาการ)
สีแดง : เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
สีฟ้า : อื่นๆ