ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
ระยะเวลา
1 โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล ปี พ.ศ.2559 อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
2 การพัฒนาโมเดลต้านการเสพติด Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสาวพิชญา สุรพลชัย เงินรายได้สถาบันฯ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
3 โครงการการสำรวจและติดตามสถานการณ์พืชกระท่อมในบริบทสังคมไทยเพื่อสร้างแนวทางการควบคุมพืชเสพติดอย่างบูรณาการจากชุมชน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ป.ป.ส. 1 ต.ค.59 - 31 พ.ค.60
4 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองุทนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปีงบประมาณ 2560 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 20 ก.ย.59 - 19 ธ.ค.59
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 17 ก.ย.59 - 15 มี.ค.60
6 International Comparative Survey on Lifestyle and Values in Asia in the Kingdom of Thailand ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล Senshu University พ.ค.59 - ธ.ค.59
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน น.ส.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล สำนักงานประกันสังคม ส.ค.59 -พ.ค.60
8 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สสส. ก.ค.58 - ก.ค..60
9 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับทั่วประเทศ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ สสส. ก.ย.58 - ก.ย.60
10 สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สสส. 2 พ.ค.59 - 30 เม.ย.61
11 สนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 2 พ.ค.59 - 30 เม.ย.61
12 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงชีวิต และวัฒนธรรม เกาะสีชัง น.ส.วิชยา โกมินทร์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 59- ธ.ค. 59
13 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม (โครงการต่อเนื่อง) นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
14 อธิปไตยทางอาหารกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน กรณีการจัดการที่ดิน และป่าของชุมชนใน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย จ.น่าน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินรายได้สถาบันฯ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59
15 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณี ป่าไม้และที่ดินทำกิน ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
16 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 59
17 โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 57 - ก.ย. 58
18 โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ต.ค. 58 - ก.ย. 58
19 ประวัติศาสตร์ร่วมสร้างสีชังยั่งยืน (ปีที่ 1) น.ส.วิชยา โกมินทร์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 58 - ธ.ค. 58
20 จักรยานเพื่อชีวิตและการท่องเที่ยว - สีชัง (ปีที่ 1) นายบวร ทรัพย์สิงห์ เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสีชังยั่งยืน) ก.พ. 58 - ธ.ค. 58
21 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อกาย จิต สังคม เป็นสุข (ปีที่ 5) กรณีเครือข่ายเยาวชนท่ามะปราง อ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย (จากโครงการสระบุรีเข้มแข็ง) มี.ค. 58 - ธ.ค. 58
22 การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ดร.ศยามล เจริญรัตน์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร มี.ค. 58 - ก.ค. 58
23 ประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 9 ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ปปส มี.ค. 58 - ก.ย. 58
24 การศึกษาแนวทางการจัดระบบคุ้มภัยทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม นายบวร ทรัพย์สิงห์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ต.ค. 57 - ก.ย. 58
25 การศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 ต.ค. 58 - ก.ย. 58
26 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรม ศ.สุริชัย หวันแก้ว สกว. ส.ค. 58 - ก.ย. 59
27 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิกฟื้นความเป็นสัปปายะและการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับทั่วประเทศ ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ สสส. ก.ย. 58 - ก.ย. 60
28 ส่งเสริมการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวเล ปี พ.ศ. 2558 อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ก.ค. 58 - มิ.ย. 59
29 การเก็บข้อมูลการใช้เสื้อชูชีพในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน น.ส.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล กรมควบคุมโรค เม.ย. 58 - พ.ย. 58
30 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สสส. ก.ค. 58 - ก.ค. 60
31 เครื่องมือวัดสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์แนวปะการังและทรัพยากรชายฝั่งในประเทศไทย อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย University of Hawaii ม.ค. 58 - ก.ย. 58
32 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการวัดและเสริมภูมิคุ้มกันแบบบูรณาการ กรณีเด็กและเยาวชนระดับมัธยมต้นในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สำนักงาน ปปส เม.ย. 58 - มิ.ย. 59
33 ความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ ปี 2557 - 2558 รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ สสส. ต.ค. 57 - ก.ย. 58
34 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ายาตามมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รศ.ภก.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรมบัญชีกลาง เม.ย. 57 - พ.ค. 58
สีขาว: แหล่งทุนภายนอก (วิจัย)
สีเขียว : แหล่งทุนภายนอก (บริการวิชาการ)
สีแดง : เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
สีฟ้า : อื่นๆ